Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir
1
Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.
2
Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.
3
Ağayev, Bəhlul İsfəndiyar oğ. Ümumi entomologiya [mətn]: dərslik / B. İ. Ağayev; red.: N. H. Səmədov, Z. A. Zeynalova; rəy.: Z. Ə. Rəhimov, M. H. İsmayılov. — ikinci nəşr. — Bakı: ADPU, 2004. — 303 s.: şək.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/B.İ.Ağayev Ümumi entomologiya.pdf>.
4
İmanov, Həmid. Məntiq [mətn]: Dərslik / H İmanov. — Bakı: Turan evi, 2010. — 216 s — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Felsefe-Elmleri-Ensiklopediyasi-Georq-Hegel.pdf>.
5
Əliyev, Əli Mehdi o. Ali riyaziyyat [mətn]: dərs vəsaiti. — İkinci nəşr. — Bakı, 2005. — 488 s.: şəkilli; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əliyev Əli. Ali riyaziyyat.pdf>.
6
Salmanov, Y.C. Riyazi fizika tənlikləri [mətn] / Y. C. Salmanov. — Bakı, 2005. — 195 s. 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Salmanov Y.C. Riyazi fizika tənlikləri.pdf>.
7
Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.
8
Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Həmzəyev, Q.Ə.Orucov Həqiqi birdəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.pdf>. — непосредственный. Текст
9
Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.
10
Qasımzadə, Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn] / F. Qasımzadə; red. T. H. Hüseynov; rəyçi. T. M. Mütəllimov. — Bakı: Elm və təhsil, 2017. — 552 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Qasımzadə Feyzulla XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı.pdf>. — непосредственный. Текст
11
Hümbətəliyev, Rövşən Zülfüqar o. Riyazi məsələlərin hesablama üsulları ilə həlli. — Bakı: ADPU, 2016. — 256 s.: şəkil; 20 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Hümbətəliyev Rövşən, Qasımova Günay, Nəbiyeva Cəmalə Riyazi məsələlərin hesablama üsulları ilə həlli.pdf>.
12
Əhmədov, Qoşqar. Adi diferensial tənliklər [mətn]: dərslik. — Bakı, 2015. — 592 s. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Q.T.Əhmədov, K.Q.Həsənov, M.H.Yaqubov Adi diferensial tənliklər.pdf>.
13
Ocaqov, Həbib. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Mülki müdafiə ( Mühafizə) [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / H. Ocaqov. — Bakı: Çaşoğlu, 2000. — 394 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Ocaqov H.O. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Mülki müdafiə (mühafizə).pdf>.
14
Cəbrayılov, Malik Saday oğ. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: ADPU, 2016. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev Riyazi analiz Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı.pdf>. — непосредственный. Текст
15
Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları: III-hissədə / Z. F. Kazımov
Bakı: ADPU, 2016. — 240 s.; 20sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Kazımov Z. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.pdf>.
16
Əliyev, Rəcəb. Kimyanın tədrisi metodikası [mətn] / R. Əliyev; Ali məktəblər üçün dərslik.
II hissə / Ə. Əzizov; red. O. Əkbərov; rəy.: T. İlyaslı, F. Sadıxov. — Bakı: "BDU" - nu nəşriyyatı, 2006. — 394 s.; 21 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Rəcəb Əliyev Əyyub Əzizov Kimyanın tədrisi metodikası.pdf>.
17
Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn]. — dördüncü nəşr. — Bakı: Elm və Təhsil, 2018. — 560 s.; 21sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Mir Cəlal Fridun Hüseynov.pdf>. — непосредственный. Текст
18
Cəbrayılov, Məlikməmməd Saday oğlu. Riyazi analiz [mətn]: birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı: dərs vəsaiti / M. S. Cəbrayılov, B. Ə. Əliyev; elmi red. V. M. Qurbanov. — Bakı: ADPU, 2010. — 448 s.: il.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı.pdf>. — непосредственный. Текст
19
Məmmədov, Əlif. Elementar riyaziyyata aid məsələ və misallar (həlli ilə) [mətn]: Metodik vəsait. — Bakı: ADPU, 2015. — 979 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Ə.Məmmədov.Elementar riyaziyyata aid məsələ və misallar.pdf>. — непосредственный. Текст
20
Məmmədov, Əlif. Kombinatorikanın,ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikanın əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / Ə. M. Məmmədov, O. Rzayev; ред. T. İ. Nəsirova; рец.: Ə. Axundov, M. Yusifov. — Bakl: ADPU, 2011. — 533 s.: cədv.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Ə.Məmmədov, O.Rzayev Kombinatorikanın, ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikasının əsasları.pdf>. — непосредственный. Текст
21
Paşayev, Xanəli. Analitik həndəsədən mühazirələr [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: Çaşıoğlu, 2002. — 360 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Paşayev X.,Nəcəfov M. Analitik həndəsədən mühazirələr.pdf>.
22
Əhmədov, Faiq. Mexanika və molekulyar fizika [mətn]: dərs vəsaiti / F. A. Əhmədov; red. N. M. Qocayev; rəy.: A. H. Kazımzadə, N.M Mehdiyev. — Bakı: MBM, 2007. — 388 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika.pdf>.
23
İmanov, Həmid. Fəlsəfənin əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / H. İmanov. — Bakı: Turan evi, 2007. — 438 s. 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Həmid İmanov. Fəlsəfənin əsasları.pdf>. — непосредственный. Текст
24
Əliyev, Əli Məhti o. Ali riyaziyyata aid çalışmalar [mətn]: dərs vəsaiti / Ə. Əliyev, F. Ələkbərova, Q. Cəfərova; elmi red. A. C Hacıyev, rəy. M. B Rəhimov. — S. l: "Novruz -94" Bakı, 2003. — 370 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əliyev Ə,Ələkbərova F,Cəfərova Q. Ali riyaziyyata ad calişmalar.pdf>. — непосредственный. Текст
25
Məmmədov, Yusif. Diferensial tənliklər: Dərs vəsaiti. / Y. Ə. Məmmədov, Z. F. Xankişiyev; red. M. H. Yaqubov; rəy.: R. V. Hüseynov, N. Ə. Əliyev. — Bakı: ADPU, 2009. — 155 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Y.Ə.Məmmədov, Z.F.Xankişiyev Diferensial tənliklər.pdf>. — непосредственный. Текст
26
Sadıxov, Zahirəli Qafar o. Riyazi məntiq [mətn]: dərs vəsaiti / Z. Q. Sadıxov, V. M. Cabbarzadə, A. R. Bunyatov. — Bakı: ADPU, 2015. — 184 s — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Sadıxov Z.Q,V.M.Cabbarzadə,A.R.Bunyatov Riyazi mentiq.pdf>.
27
Süleymanov, C.N. Funksiya və onun limiti. [mətn] / C. N. Süleymanov, B. Ə Əliyev; elmi red. Q. Ə Orucov, rəy. V. M Musayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. — Bakı: "Çaşıoğlu", 2002. — 244 s.; 20 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/C.N.Süleymanov,B.Ə.Əliyev Funksiya və onun limiti.pdf>.
28
Nadir kitablar siyahısı — <URL:https://drive.google.com/file/d/18xeoBu2WNgupzP4-K3G7YoBiHwKDQVbn/view?usp=share_link>.
29
Həsənova, Süveyrat. Heyvanların ekologiyası [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / S. Həsənova; elmi red. Q. Ş Məmmədov, rəy. Z. M Quliyev. — Bakı: "Elm", 2008. — 252 s.: rəngli şəkil.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Həsənova Süveyrat Heyvanların ekologiyası.pdf>.
30
Qasımova, Sənubər. Analitik həndəsədən mühazirələr. [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. / S.S Qasımova; red. N.Y Əliyev, rəy. A.A Səlimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Dövlət Universiteti. — Bakı: Bakı Universiteti, 2006. — 368 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.S.Qasımova Analitiik həndəsədən mühazirələr.pdf>. — непосредственный. Текст
31
Baxşəliyev, Yasəf Rəsul oğ. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu. [mətn]. — Bakı: Nurlan, 2008. — 560 s.; 30 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Y.R.Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu.pdf>. — непосредственный. Текст
32
Cəbrayılzadə, Sabiyə Məlikməmməd q. Mikologiya [mətn]: Dərslik / S.M Cəbrayılzadə; el.red. P.Z Muradov, rəy. A.Ş Ibrahimov. — Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2011. — 336 s.: рис.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Cəbrayılzadə S.M. Mikologiya.pdf>. — непосредственный. Текст
33
Quliyev, Akif. Triqonometriya: dərs vəsaiti. — Bakı, 2016. — 317 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e-library-files_adpu_edu_az/EU6qndkm0K9FnGXWGt5ipFwBELqzSFuJtzB9RhU-RIq2ug?e=KkxoFg.pdf>.
34
Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.
35
Muxtarov, A.İ. Kvant mexanikası. [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. / A. İ. Muxtarov; rəy. N. A. Quliyev. — II nəşr. — Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı., 2007. — 660 s.; 20 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.İ.Muxtarov Kvant mexanikası.pdf>.
36
Quliyev, Asəf. Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / A. Quliyev. — Bakı: Nurlan, 2003. — 386 s.; 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Asəf Quliyev Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları.pdf>.
37
Nəzərova, Adilə Həsən q. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti [mətn]. — Bakı: Elm və təhsil, 2014. — 222 s.; 21 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Adilə Nəzərova Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti.pdf>.
38
Cəfərov, A.Q. Həndəsə planimetriya [mətn]: dərs vəsaiti / A. Q. Cəfərov, S.X Abbasov, Z. S. Qardaşova. — Bakı, 2008. — 315 s.; 22 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.Q. Cəfərov Həndəsə.pdf>.
39
Ocaqov, Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mülki müdafiə (mühafizə) [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. — ikinci nəşr. — Bakı: Çaşıoğlu, 2010. — 400 s.: şəkil, cədvəl; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Ocaqov H.O. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Mülki müdafiə (mühazirə).pdf>. — непосредственный. Текст
40
Abdullayev, Şəmsəddin Sabhət o. Cəbrdən çalışmalar: (Dərs vəsaiti) / Ş. S. Abdullayev; Ş. S. Abdullayev.
Ihissə. — Bakı: ADPU, 2018. — 376 s.; 20 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Abdullayev Ş.S., Əkpərova H.A., Haxıyev S.S. Cəbrdən çalışmalar. İ-hissə.pdf>.
41
Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Mübariz Əmirov İnsan və cəmiyyət.pdf>.
42
Məhərrəmov, Abel. Dərman maddələrinin sintezi [mətn]: dərslik / A.M Məhərrəmov, M.Ə Allahverdiyev, M.M Qurbanova; red. I.Ə Əliyev, rəy. M.N Məhərrəmov. — Bakı, 2007. — 144 s.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev,M.M.Qurbanova. Dərman maddələrinin sintezi.pdf>.
43
Adığözəlov, A.C. Ali riyaziyyatdan mühazirələr [mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti (qeyri ixtisas fakültələr). — Bakı, 2015. — 221 s.: nümunələr; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.C.Adıgözəlov.S.M.Nəcəfova Ali riyaziyyatdan mühazirələr.pdf>.
44
Adıgözəlov, A.C. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar həlli [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı, 2014. — 169 s.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.C.Adıgözəlov,S.M.Nəcəfova. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar həlli.pdf>.
45
Məhərrəmov, A.M. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez [mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik / A. M. Məhərrəmov. — Bakı, 2003. — 562 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov,M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez.pdf>.