Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir
1
Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.
2
Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.
3
Ağayev, Bəhlul İsfəndiyar oğ. Ümumi entomologiya [mətn]: dərslik / B. İ. Ağayev; red.: N. H. Səmədov, Z. A. Zeynalova; rəy.: Z. Ə. Rəhimov, M. H. İsmayılov. — ikinci nəşr. — Bakı: ADPU, 2004. — 303 s.: şək.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/B.İ.Ağayev Ümumi entomologiya.pdf>.