Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Most Requested Items

Description Month Rating Rating Changes
1
Ələddin Qədirov. Yaş psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdS4cmmDuEBLgcI_ATLdcm0BkBLTqYtJ08X0KQynmFJlcg?e=WkJk3y>.
19 -5
(-21%)
2
Mursaqulova, Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [mətn]: dərslik / R. Mursaqulova, N. Rüstəmova; red. Ə. Paşayev; rəy. K. Məmmədov [et al.]. — Bakı, 2012. — 432 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef2gwpf7MO9KjA0UOdFvh3QBHUUWwxG6cv-dyJrE7EUtiw?e=ZDw5Ue>.
14 +2
(+16.7%)
3
Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERzqC0w-kgZPgdL5tjXPSnUBDO3Y2Qh0bt0O2IYmJNXzPg?e=fEu2Sv>. — непосредственный. Текст
14 -1
(-6.7%)
4
Əlbəndov, Ələmdar Aslan o. Analitik kimya [mətn]: dərslik / Ə.A Əlbəndov; rəy. E.I Məmmədov. — Bakı: Elm nəşriyyatı, 2008. — 628 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef0JRMzYLptArO_Yzt_t_BwBhXsLC0H5z8yaIR6-3ktmRQ?e=rOqH0z>.
13 +4
(+44%)
5
MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ METODİK ƏSASLARI — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZPfXGEYAixMk55DP84xEz8B4quTg3wf0z1mok37pt3rhw?e=i7K9Et>.
12 +0
6
R.Y. Şükürov, T.B.Əsədov Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZcNxD_n4PlMgO-YLE50X7YB2oHzsRWgUzt7s0L_AEPpSA?e=0ZLkRY>.
12 -4
(-25%)
7
M.İ. Murquzov C.İ.Hüseynov T.A.Cəfərov Atom və nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERQE0Q8_z95HljSI5HQUQPkBGKKD3_LSm42m2T-PBJ01Ww?e=tOi9Wl>.
12 +5
(+71%)
8
Təhsildə qiymətləndirmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7CXKLR_d5Cn9DOg6D4h9IBItedCiEpnQ27HdDUAdhUHw?e=LI9v3W>.
12 +10
(+500%)
9
Hüseynova, Nailə. İnklüzv təhsil [mətn]: dərs vəsaiti / N.T Hüseynova. — Bakı: ADPU, 2014. — 181 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQT1OAax_U5BuLwY8rMrEdcBzq02E57TjKxEFmqfslexcA?e=fRx5GT>.
11 +2
(+22%)
10
İlyas Əfəndiyev Piyeslərindən seçmələr — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ER-czNVVLyFMm3OIKZq5rkcBmjRGi1TZnySaFhSprcuEZQ?e=Hq9OLt>.
10 +4
(+67%)