Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERzqC0w-kgZPgdL5tjXPSnUBDO3Y2Qh0bt0O2IYmJNXzPg?e=fEu2Sv>. — непосредственный. Текст

Record create date: 10/18/2013

Subject: çoxluq anlayışı; ölçülən funksiyalar; lebed inteqralı

UDC: 517.2

Allowed Actions: View

Annotation

Vəsait altı fəsildən ibarətdir.1 - ci fəsildə çoxluqlar və onlar üzərində əməllər, çoxluğun limit nöqtəsi, kontinium, hesabı və kantor çoxluqları öyrənilir. çoxluğun ölçüsü ,anlayışı , çoxluğun daxili və xarici ölçüləri öyrənilib.Sonrakı fəsillərdə çoxluğun ölçüsü, ölçülən çoxluqlar , ölçülən funksiyalar, lebeq və Stiltes inteqralları öyrənilir.

Usage statistics

stat Access count: 77
Last 30 days: 14
Detailed usage statistics