Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Самые популярные ресурсы

Описание
1
Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.
2
Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.
3
Ağayev, Bəhlul İsfəndiyar oğ. Ümumi entomologiya [mətn]: dərslik / B. İ. Ağayev; red.: N. H. Səmədov, Z. A. Zeynalova; rəy.: Z. Ə. Rəhimov, M. H. İsmayılov. — ikinci nəşr. — Bakı: ADPU, 2004. — 303 s.: şək.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/B.İ.Ağayev Ümumi entomologiya.pdf>.
4
İmanov, Həmid. Məntiq [mətn]: Dərslik / H İmanov. — Bakı: Turan evi, 2010. — 216 s — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Felsefe-Elmleri-Ensiklopediyasi-Georq-Hegel.pdf>.
5
Əliyev, Əli Mehdi o. Ali riyaziyyat [mətn]: dərs vəsaiti. — İkinci nəşr. — Bakı, 2005. — 488 s.: şəkilli; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əliyev Əli. Ali riyaziyyat.pdf>.
6
Salmanov, Y.C. Riyazi fizika tənlikləri [mətn] / Y. C. Salmanov. — Bakı, 2005. — 195 s. 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Salmanov Y.C. Riyazi fizika tənlikləri.pdf>.
7
Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.
8
Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Həmzəyev, Q.Ə.Orucov Həqiqi birdəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.pdf>. — непосредственный. Текст
9
Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.
10
Qasımzadə, Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn] / F. Qasımzadə; red. T. H. Hüseynov; rəyçi. T. M. Mütəllimov. — Bakı: Elm və təhsil, 2017. — 552 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Qasımzadə Feyzulla XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı.pdf>. — непосредственный. Текст