Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Əlbəndov, Ələmdar Aslan o. Analitik kimya [mətn]: dərslik / Ə.A Əlbəndov; rəy. E.I Məmmədov. — Bakı: Elm nəşriyyatı, 2008. — 628 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef0JRMzYLptArO_Yzt_t_BwBhXsLC0H5z8yaIR6-3ktmRQ?e=rOqH0z>.

Record create date: 12/20/2013

Subject: mürəkkəb tarazlıqlar; qarışıq indikatorlar; duzlar və hidroliz

UDC: 54

Allowed Actions: View

Annotation

Kitabda analitik kimyaya giriş fəslindən,analitik kimyanın nəzəri əsasları,vəsfi və miqdari analiz adlanan üç hissədən ibarətdir.Miqdari analizin fiziki və fiziki - kimyevi metodları bölməsinə proqramdan əlavə rentgen spektral,kinetik,radiometrik,nüvə maqnit rezonansı və kütlə-spektrometrik metodları haqqında da müvafiq nəzəri və praktiki məlumatlar daxil edilmişdir.

Usage statistics

stat Access count: 68
Last 30 days: 14
Detailed usage statistics