Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Самые популярные ресурсы

Описание
1
Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.
2
Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.
3
Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.
4
Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.
5
Əliyev, Rəcəb. Kimyanın tədrisi metodikası [mətn] / R. Əliyev; Ali məktəblər üçün dərslik.
II hissə / Ə. Əzizov; red. O. Əkbərov; rəy.: T. İlyaslı, F. Sadıxov. — Bakı: "BDU" - nu nəşriyyatı, 2006. — 394 s.; 21 sm — <URL:
https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Rəcəb Əliyev Əyyub Əzizov Kimyanın tədrisi metodikası.pdf>.
6
İmanov, Həmid. Məntiq [mətn]: Dərslik / H İmanov. — Bakı: Turan evi, 2010. — 216 s — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Felsefe-Elmleri-Ensiklopediyasi-Georq-Hegel.pdf>.
7
Quliyev, Asəf. Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / A. Quliyev. — Bakı: Nurlan, 2003. — 386 s.; 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Asəf Quliyev Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları.pdf>.
8
Muxtarov, A.İ. Kvant mexanikası. [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. / A. İ. Muxtarov; rəy. N. A. Quliyev. — II nəşr. — Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı., 2007. — 660 s.; 20 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.İ.Muxtarov Kvant mexanikası.pdf>.
9
Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.
10
Əhmədov, Faiq. Mexanika və molekulyar fizika [mətn]: dərs vəsaiti / F. A. Əhmədov; red. N. M. Qocayev; rəy.: A. H. Kazımzadə, N.M Mehdiyev. — Bakı: MBM, 2007. — 388 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika.pdf>.