Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

İstifadə statistikası

MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ METODİK ƏSASLARI — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZPfXGEYAixMk55DP84xEz8B4quTg3wf0z1mok37pt3rhw?e=i7K9Et>.

stat
Dövr Oxumaq Çap Kopyalamaq Açmaq Ümumi
Son gün 0 0 0 1 1
Son 30 gün 0 0 0 12 12
Son 365 gün 0 0 0 79 79
Hər zaman 0 0 0 81 81