Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Həmzəyev, Q.Ə.Orucov Həqiqi birdəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.pdf>. — непосредственный. Текст

Дата создания записи: 18.10.2013

Тематика: çoxluq anlayışı; ölçülən funksiyalar; lebed inteqralı

УДК: 517.2

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Vəsait altı fəsildən ibarətdir.1 - ci fəsildə çoxluqlar və onlar üzərində əməllər, çoxluğun limit nöqtəsi, kontinium, hesabı və kantor çoxluqları öyrənilir. çoxluğun ölçüsü ,anlayışı , çoxluğun daxili və xarici ölçüləri öyrənilib.Sonrakı fəsillərdə çoxluğun ölçüsü, ölçülən çoxluqlar , ölçülən funksiyalar, lebeq və Stiltes inteqralları öyrənilir.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все