Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.

Дата создания записи: 20.12.2013

Тематика: ion polimerləşmə; zəncirvari polimerləşmə; radikal polimerləşmə

УДК: 54

Разрешенные действия: Прочитать

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Kitabda yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının əsas anlayışı,polimer makromolekullarının quruluş xüsusiyyətləri,polimer məhlulları,yüksəkmolekullu birləşmələrin sintez üsulları və kimyəvi çevrilmələri,habelə ən mühüm polimerlər haqqında məlumatlar ümumiləşdirilərək şərh edilir.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все Прочитать Печать
-> Интернет Все Прочитать Печать