Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.

Дата создания записи: 11.07.2017

Тематика: termodinamika; qazlar; bərk cisimlər

УДК: 53

ББК: ;

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərslikdə molekulyar-kinetik nəzəriyyə, molekulların sürətlərə görə paylanması (Maksvel paylanması), termodinamikanın qanunları və onların tətbiqləri, real qazlar, mayelər, bərk cisimlər və onlarda baş verən fiziki hadisələr (köçürmə hadisələri) proqrama tam uyğun olaraq müasir səviyyədə təhlil olunmuşdur.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все