Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 11.07.2017

Mövzu: termodinamika; qazlar; bərk cisimlər

UOT: 53

BBK: ;

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərslikdə molekulyar-kinetik nəzəriyyə, molekulların sürətlərə görə paylanması (Maksvel paylanması), termodinamikanın qanunları və onların tətbiqləri, real qazlar, mayelər, bərk cisimlər və onlarda baş verən fiziki hadisələr (köçürmə hadisələri) proqrama tam uyğun olaraq müasir səviyyədə təhlil olunmuşdur.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün