Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev.
Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.

Record create date: 7/11/2017

Subject: termodinamika; qazlar; bərk cisimlər

UDC: 53

LBC: ;

Allowed Actions:

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Dərslikdə molekulyar-kinetik nəzəriyyə, molekulların sürətlərə görə paylanması (Maksvel paylanması), termodinamikanın qanunları və onların tətbiqləri, real qazlar, mayelər, bərk cisimlər və onlarda baş verən fiziki hadisələr (köçürmə hadisələri) proqrama tam uyğun olaraq müasir səviyyədə təhlil olunmuşdur.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All
-> Internet All