Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Məhərrəmov, A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [mətn]: dərslik / A. M. Məhərrəmov, M. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. Quliyev; rəy.: İ. V. Əzizov, E. M. Qurbanov. — Bakı, 2009. — 288 s.: cəd.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov M.Ə.Allahverdiyev Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları.pdf>.

Дата создания записи: 27.01.2014

Тематика: fermentlər; liqazalar; od turşusu

УДК: 54

Разрешенные действия: Прочитать

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərslikdə biologi kimyanın elementlərindən bəhs edilir.Dərslikdən həmcinin bioloji kimya ilə maraqlanan digər oxucular da istifadə edilə bilər.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все Прочитать Печать
-> Интернет Все Прочитать Печать

Оглавление

  • Aminturşuların fəza izomerləri (stereoizomerlər)
    • Hemproteidlər
  • Hemoqlobin dördüncülü quruluşa malikdir. Onun molekul kütləs
  • Qlobin + hem ( hemoqlobin
    • Hemoqlobin törəmələrinin əmələ ğəlmə sxemi