Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Məhərrəmov, A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [mətn]: dərslik / A. M. Məhərrəmov, M. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. Quliyev; rəy.: İ. V. Əzizov, E. M. Qurbanov. — Bakı, 2009. — 288 s.: cəd.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov M.Ə.Allahverdiyev Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 27.01.2014

Mövzu: fermentlər; liqazalar; od turşusu

UOT: 54

İcazəli olunan aktlar: Oxumaq

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərslikdə biologi kimyanın elementlərindən bəhs edilir.Dərslikdən həmcinin bioloji kimya ilə maraqlanan digər oxucular da istifadə edilə bilər.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün Oxumaq Çap
-> Internet Bütün Oxumaq Çap

Başlıq

  • Aminturşuların fəza izomerləri (stereoizomerlər)
    • Hemproteidlər
  • Hemoqlobin dördüncülü quruluşa malikdir. Onun molekul kütləs
  • Qlobin + hem ( hemoqlobin
    • Hemoqlobin törəmələrinin əmələ ğəlmə sxemi