Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Məhərrəmov, A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [mətn]: dərslik / A. M. Məhərrəmov, M. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. Quliyev; rəy.: İ. V. Əzizov, E. M. Qurbanov. — Bakı, 2009. — 288 s.: cəd.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov M.Ə.Allahverdiyev Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları.pdf>.

Record create date: 1/27/2014

Subject: fermentlər; liqazalar; od turşusu

UDC: 54

Allowed Actions: Read

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Dərslikdə biologi kimyanın elementlərindən bəhs edilir.Dərslikdən həmcinin bioloji kimya ilə maraqlanan digər oxucular da istifadə edilə bilər.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All Read Print
-> Internet All Read Print

Table of Contents

  • Aminturşuların fəza izomerləri (stereoizomerlər)
    • Hemproteidlər
  • Hemoqlobin dördüncülü quruluşa malikdir. Onun molekul kütləs
  • Qlobin + hem ( hemoqlobin
    • Hemoqlobin törəmələrinin əmələ ğəlmə sxemi